Golden lion

Guardian 'lion' at Wat Jetawan

Chiang Mai, Chiang Mai province, Thailand