Lightning strike

Lightning strikes the spire of 1 WTC

New York, NY, USA