Good Friday procession

Good Friday procession on Delancey Street

New York, NY, USA