White ibis

White ibis (guara alba) feeding on the beach

Sarasota, FL, USA